17/09/14

בקשת אוניברסיטת חיפה לשימוש בקרן האיזון לטובת מימון הקמת בניין רווחה ובריאות

בקשת אוניברסיטת חיפה לשימוש בקרן האיזון לטובת מימון הקמת בניין רווחה ובריאות[1]

  1. ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטת חיפה את השימוש בתשע"ד בקרן היעודה לאיזון תקציב בסך של 22.7 מיליוני ₪ כהלוואה תקציבית.
  2. אוניברסיטת חיפה תפעל לכך שהכספים שיימשכו מהקרן היעודה לאיזון התקציב יוחזרו לקרן באמצעות גיוס תרומות לטובת בניין מדעי הרווחה והבריאות או באמצעות ייעוד כספים אחרים בלתי מוגבלים לטובת הבניין, כמפורט להלן:

א. אוניברסיטת חיפה תפעל להחזר הכספים באמצעות גיוס תרומות במהלך תקופה של 4 שנים (תשע"ה- תשע"ח).

ב. כל סכום שלא יוחזר לקרן איזון ות"ת עד לסוף שנת תשע"ח, יוחזר לקרן החל מתשע"ט ועד תשפ"ב בסכומים שווים מתוך תקציב האוניברסיטה.

3. בנוסף לכך מבהירה ות"ת, כי במסגרת אישור ות"ת דלעיל , ידוע לאוניברסיטה, כי היא מיצתה את יכולותיה לבקשות נוספות עבור הקצבות ייחודיות בהיקף משמעותי מות"ת עד שנה"ל תשע"ז, ובפרט בתחום הפיתוח הפיסי, וזאת למעט פרויקטים בהם האוניברסיטה תציג מימון מלא של הפרויקט ללא הסתמכות על תקציבי האוניברסיטה