18/01/17

בקשת אוניברסיטת חיפה לתוספת שתי קומות במבנה הפקולטה למדעי החברה

לאחר שנבחנו כל פרטי הבקשה  מחליטה ות"ת  לאשר תוספת קומות מעל בניין רבין באוניברסיטת חיפה בהתאם לאמור להלן:

  1. אישור לבניה בשטח של 2,980 מ"ר ברוטו, מתוך כך שטחי הנטו הם 1,634 מ"ר.
  2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט הינו 40 מיליון ₪, לרבות מרכיבי בצ"מ ומע"מ. הבנייה תמומן במלואה באמצעות תרומת פול אמיר על סך 10 מיליון דולר.
  3. האוניברסיטה מצהירה כי תממן את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ-233 אלף ₪ מתקציבה השוטף.
  4. האוניברסיטה מתחייבת לביצוע תיקון הליקויים של בטיחות אש בבניין רבין במקביל לבניית הפרויקט מתקציבה השוטף.