15/03/17

בקשת אוניברסיטת חיפה לתמיכת ות"ת בהרחבת בנייני הפקולטה למדעי החברה

בישיבתה ביום 15.3.17 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה להרחבת בניין רבין למדעי החברה על ידי תוספת קומות. ומחליטה כדלהלן:

לאשר לאוניברסיטת חיפה  תוספת קומות מעל בניין רבין באוניברסיטת חיפה כמפורט להלן:

  1. אישור לבניה בשטח של 2,980 מ"ר ברוטו, מתוך כך שטחי הנטו הם 1,634 מ"ר.
  2. ות"ת רושמת בפניה כי אומדן העלות הכוללת של הפרויקט הינו 40 מיליון ₪, לרבות מרכיבי בצ"מ ומע"מ. הבנייה תמומן במלואה באמצעות תרומת פול אמיר על סך 10 מיליון דולר.
  3. האוניברסיטה מצהירה כי תממן את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ-693 אלף ₪ מתקציבה השוטף.
  4. האוניברסיטה מתחייבת לביצוע תיקון הליקויים של בטיחות אש ככל שיידרש בבניין רבין מתקציבה השוטף.