01/07/15

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לבנות תוספת קומה בבניין אוספי טבע

לאור הודעת האוניברסיטה כי גייסה מקורות מימון מלאים עבור קומה נוספת, והיות שתוספת זו אמורה לאפשר את הגדלת הפעילות האקדמית של האוניברסיטה בתחום אוספי הטבע הלאומיים, בקשת אוניברסיטת תל אביב להרחיב את בניין ומרכז מחקר והוראה לאוספי הטבע הלאומיים מאושרת כלהלן:

  1. אישור הוספת קומה בשטח של כ-1,237 מ"ר ברוטו, המיועדת למעבדות מחקר ולקליטת אנשי סגל בתחום.
  2. הפרויקט ימומן במלואו על-ידי תרומת קרן דן דוד ותרומת שטינהרדט.
  3. האוניברסיטה אחראית להשלים את הבנייה במלואה על פי התכנית ולוחות הזמנים שהציגה, ובהתאם לכל הצהרותיה בנושא. לא תינתן כל השתתפות נוספת של ות"ת בבניין מעבר לתוספת אישור מיום 17.9.2014.
  4. החלטה זו משלימה את החלטת ות"ת מיום 17.09.2014.