20/05/20

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להארכת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

ות"ת דנה בישיבתה ביום 27.4.20  בבקשת אוניברסיטת תל אביב להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתוח ולהעניק תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של האוניברסיטה בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 אשר עודכנה ביום 11.12.18, בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה ולאחר קבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, ממליצה ות"ת למל"ג כדלקמן:

  1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת אוניברסיטת תל אביב עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והמשפטיים.
  2. להאריך לאוניברסיטת תל אביב את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה ולהענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של שלוש שנים עד מרץ 2023.
  3. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), אוניברסיטת תל אביב תידרש לעמוד בהן.