30/06/15

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להסדרת ההכשרה הקלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט. ג'ורג'ז – לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נקודות זכות אקדמיות

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בעניין בקשת אוניברסיטת תל אביב לקיום הכשרה קלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט.  ג'ורג'ז- לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נ"ז אקדמיות מטעמה, וזאת בהתאם להחלטת מל"ג מס' 213/12 מיום 23.10.2012 בעניין דו"ח "ועדת אנדורן"[1], והיא מחליטה כדלקמן:

  1. לראות בחומרה את הפעלת התוכנית קודם שהתקבל אישור מל"ג, וזאת בסתירה להוראות חוק המל"ג ותוך הפרת החלטת מל"ג מס' 213/12 מיום 23.10.2012 (דו"ח "ועדת אנדורן").
  2. המועצה להשכלה גבוהה רושמת בפניה את ההתחייבויות הבאות:
  • התחייבות של אוניברסיטת תל אביב כי החלק ההוראתי הקליני של תוכנית ניקוסיה לתואר ברפואה של אוניברסיטת סט. ג'ורג'ז- לונדון, לרבות בהתייחס לסטודנטים הזרים בתוכנית (שהתחילו לימודיהם בישראל בשנים 2014-2015), יתבצע במחלקות מסונפות לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב במרכז הרפואי שיב"א תל השומר, יוכר על ידי הפקולטה לרפואה כנ"ז אקדמיות מטעמה, ויהיה באחריותה האקדמית המלאה, לרבות לענין זהות הסגל, תכני הלימוד, היקף שבועות ההוראה, וכיו"ב. אוניברסיטת סנט. ג'ורג'ז בלונדון תכיר בנ"ז האקדמיות כאמור לצורך הענקת התואר מטעמה לבוגרי התוכנית.
  • התחייבות המרכז הרפואי שיב"א כי בתוכנית ההכשרה הקלינית המתקיימת בישראל לומדים וילמדו 14 סטודנטים זרים במחזור אוגוסט 2014, 16 סטודנטים זרים במחזור אוגוסט 2015, בשנת 2016 לא ילמדו כלל סטודנטים בתוכנית ומשנת 2017 יתקבלו וילמדו בתוכנית רק סטודנטים ישראלים.
  • התחייבות הסכמת מרכז רפואי שיב"א כי יש צורך באישור מל"ג לתוכנית זו לפי סמכותה והקפדה לפעול  על פי החלטות המל"ג בעניין וועדת אנדורן.
  • התחייבות מרכז רפואי שיב"א כי במסגרת הפעלת התוכנית, אין כל פגיעה בשבועות הוראה הקלינית לישראלים הקיימים וכי המרכז הרפואי שיב"א עומד בכל בקשותיה וצרכיה של אוניברסיטת ת"א בנושא שבועות הוראה קליניים ואין כל פגיעה בתוכניות לימוד לביה"ס לרפואה בת"א.
  • תמיכת משרד הבריאות בתוכנית זו, המיועדת להגדיל את מספר הרופאים בישראל, כאשר מדובר בתוכנית לישראלים עם שיתוף פעולה וגיבוי אקדמי של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ועל פי החלטות "ועדת אנדורן". עמדת משרד הבריאות אינה תומכת בהרחבת היקף הסטודנטים הזרים לרפואה הלומדים בישראל.
  • הכרת משרד הבריאות בסמכות המל"ג בנושא והודעתו כי בהתאם להמלצות דוח "ועדת אנדורן" הוא פועל כיום עם מל"ג ות"ת יחדיו לגיבוש נוהל עבודה שיסדיר את מימוש המלצות "ועדת אנדורן" באופן מותאם בין מערכת ההשכלה הגבוהה ובין מערכת הבריאות.
  • נוסח טיוטת ההסכם בין 4 הצדדים לתוכנית, מ- 23 יוני 2015, אשר ייחתם ע"י אוניברסיטת תל אביב בכפוף ולאחר שיאושר ע"י הצוות המקצועי של ות"ת/ מל"ג.

3. לאור כל אלה, תאושר בקשת אוניברסיטת תל אביב על פי "מתווה אנדורן" לפרסם ולקיים את תוכנית ההכשרה הקלינית כאמור לעיל לתקופה זמנית של ארבע שנים, ממועד כניסת ההחלטה לתוקף. בתקופה זו, ייעשה מעקב אחר הפעלת התוכנית, ע"י הגורמים המקצועיים בות"ת /מל"ג. למל"ג יועבר דיווח בתום שנתיים ובתום שלוש שנים ממועד האישור, על הפעלת התוכנית ועל עמידתה בתנאים המופיעים במתווה זה, ובמיוחד לעניין קליטת סטודנטים ישראליים בלבד לתוכנית, כמתחייב, החל משנת 2017 ואילך.

4. במהלך תקופה זו, יבחן סוקר, שימונה ע"י מל"ג, את תוכנית ההכשרה הקלינית ואת הפעלתה על פי מתווה זה, לרבות בהתייחס להחלטות ות"ת ומל"ג וכן עמידה בהתחייבויות המפורטות לעיל.

5. הצוות המקצועי של ות"ת/ מל"ג יבצע בקרה כי הפעלת תוכנית ההכשרה עומדת בכל תנאי ההחלטה וההתחייבויות שנמסרו כאמור לעיל ומהוות תנאי לאישורה. היה ויימצא כי התבצעה הפרה בנושא, יבוטל אישור התוכנית ותוטלנה סנקציות בהתאם.

6. לקראת תום תקופת האישור, תוגש חוות דעת הסוקר למל"ג ויוחלט במל"ג האם יש מקום להארכת האישור.

7. האישור לקיום התוכנית ייכנס לתוקפו רק לאחר ובכפוף לאישור טיוטת נוסח ההסכם ע"י הצוות המקצועי של ות"ת/ מל"ג, וחתימת כל הצדדים עליו.

8. החלטה זו כפופה לאישור ות"ת.

[1] דו"ח "ועדת אנדורן"- הסדרת פעילות ההכשרה הקלינית בארץ בתוכניות לימודים לקראת תואר דוקטור ברפואה עבור סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל)