01/07/15

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להסדרת ההכשרה הקלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט. ג'ורג'-לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נקודות זכות אקדמיות

א. בישיבתה שהתקיימה ביום 1.7.2015, דנה ות"ת בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה (ובהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעים) מיום 30.6.2015 בענין בקשת אוניברסיטת תל אביב לקיום הכשרה קלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט. ג'ורג'ז לונדון במרכז הרפואי שיבא במסגרת נ"ז אקדמיות מטעמה, וזאת- בהתאם להחלטת מל"ג מס' 213/12 מיום 23.10.2012 בעניין דו"ח "ועדת אנדורן"[1] .

ב.  בהמשך להחלטת מל"ג לתת אישור זמני ומותנה לתכנית, מחליטה ות"ת לאשר את עקרונות המתווה שקבעה מל"ג לאישורה הזמני של התכנית, כלהלן:

 

  1. לראות בחומרה את הפעלת התכנית קודם שהתקבל אישור מל"ג, וזאת בסתירה להוראות חוק המל"ג ותוך הפרת החלטת מל"ג מס' 213/12 מיום 23.10.2012 (דו"ח "ועדת אנדורן").
  2. ות"ת רושמת בפניה את ההתחייבויות הבאות:
  • התחייבות של אוניברסיטת תל אביב כי החלק ההוראתי הקליני של תכנית ניקוסיה לתואר ברפואה של אוניברסיטת סט. ג'ורג' לונדון, לרבות בהתייחס לסטודנטים הזרים בתכנית (שהתחילו לימודיהם בישראל בשנים 2014-2015), יתבצע במחלקות מסונפות לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב במרכז הרפואי שיבא תל השומר, יוכר על ידי הפקולטה לרפואה כנ"ז אקדמיות מטעמה, ויהיה באחריותה האקדמית המלאה, לרבות לענין זהות הסגל, תכני הלימוד, היקף שבועות ההוראה, וכיו"ב. אוניברסיטת סנט. ג'ורג' בלונדון תכיר בנ"ז האקדמיות כאמור לצורך הענקת התואר מטעמה לבוגרי התכנית.

 

  • התחייבות המרכז הרפואי שיבא כי בתכנית ההכשרה הקלינית המתקיימת בישראל לומדים וילמדו 14 סטודנטים זרים במחזור אוגוסט 2014, 16 סטודנטים זרים במחזור אוגוסט 2015, בשנת 2016 לא ילמדו כלל סטודנטים זרים בתכנית, ומשנת 2017 יתקבלו וילמדו בתכנית רק סטודנטים ישראלים.

 

  • התחייבות ואו הסכמת המרכז הרפואי שיבא, כי יש צורך באישור מל"ג לתוכנית זו, והקפדה לפעול  על פי החלטות המל"ג בעניין וועדת אנדורן.

 

  • התחייבות המרכז הרפואי שיבא כי במסגרת הפעלת התכנית, לא תהיה פגיעה בשבועות הוראה הקלינית לישראלים הקיימים וכי המרכז הרפואי שיבא עומד בכל בקשותיה וצרכיה של אוניברסיטת ת"א בנושא שבועות הוראה קליניים ואין כל פגיעה בתוכניות לימוד לביה"ס לרפואה באוניברסיטת תל-אביב.

 

  • תמיכת משרד הבריאות בתכנית זו, המיועדת להגדיל את מספר הרופאים בישראל, כאשר מדובר בתכנית לישראלים עם שיתוף פעולה וגיבוי אקדמי של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ועל פי החלטות "ועדת אנדורן". עמדת משרד הבריאות לא תומכת בהרחבת היקף הסטודנטים הזרים לרפואה הלומדים בישראל.

 

  • הכרת משרד הבריאות בסמכות המל"ג בנושא והודעתו כי בהתאם להמלצות דוח "ועדת אנדורן" הוא פועל כיום עם מל"ג ות"ת יחדיו לגיבוש נוהל עבודה שיסדיר את מימוש המלצות "ועדת אנדורן" באופן מותאם בין מערכת ההשכלה הגבוהה ובין מערכת הבריאות.

 

  • נוסח טיוטת ההסכם בין ארבעת הצדדים לתכנית (אוניברסיטת סט. ג'ורג'- לונדון, אוניברסיטת ניקוסיה, אוניברסיטת תל אביב והמרכז הרפואי שיבא תל השומר), מה- 23.6.15, אשר ייחתם גם ע"י אוניברסיטת תל אביב, לצד 3 הצדדים שכבר חתמו על ההסכם, בכפוף ולאחר שיאושר ע"י הצוות המקצועי של ות"ת ומל"ג.

3. לאור כל אלה, תאושר בקשת אוניברסיטת תל אביב על פי "מתווה אנדורן" לפרסם ולקיים את תוכנית ההכשרה הקלינית כאמור לעיל לתקופה זמנית של ארבע שנים, ממועד כניסת ההחלטה לתוקף. בתקופה זו, ייעשה מעקב אחר הפעלת התוכנית, ע"י הגורמים המקצועיים בות"ת /מל"ג. למל"ג יועבר דיווח בתום שנתיים ובתום שלוש שנים ממועד האישור, על הפעלת התכנית ועל עמידתה בתנאים המופיעים במתווה זה, ובמיוחד לעניין קליטת סטודנטים ישראליים בלבד לתוכנית, כמתחייב, החל משנת 2017 ואילך.

4. במהלך תקופה זו, יבחן סוקר, שימונה ע"י מל"ג, את תכנית ההכשרה הקלינית ואת הפעלתה על פי מתווה זה, לרבות בהתייחס להחלטות ות"ת ומל"ג וכן עמידה בהתחייבויות המפורטות לעיל.

5. הצוות המקצועי של ות"ת/ מל"ג יוודא כי הפעלת תכנית ההכשרה עומדת בכל תנאי ההחלטה וההתחייבויות שנמסרו כאמור לעיל ומהוות תנאי לאישורה. אם יימצא כי התבצעה הפרה בנושא, יבוטל אישור התכנית, ותוטלנה סנקציות בהתאם.

6. לקראת תום תקופת האישור, תוגש חוות דעת הסוקר למל"ג ויוחלט במל"ג האם יש מקום להארכת האישור.

7. האישור לקיום התכנית ייכנס לתוקפו רק לאחר ובכפוף לאישור טיוטת נוסח ההסכם ע"י הצוות המקצועי של ות"ת/ מל"ג, וחתימת כל הצדדים עליו.

 

 

 

[1] דו"ח ועדת אנדורן: הסדרת פעילות ההכשרה הקלינית בארץ בתוכניות לימודים לקראת תואר דוקטור ברפואה עבור סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל.