13/06/18

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים חניון

בישיבתה ביום 13.6.2018 קיבלה ות"ת דיווח על הקמת חניון ציבורי בשטח הקמפוס של אוניברסיטת תל-אביב,  הנושא הובא לות"ת בשל היות הפרוייקט עסקה כלכלית משמעותית עבור האוניברסיטה. כפי שהוצהר ע"י אוניברסיטת תל-אביב:

 

עלות הפרוייקט מוערכת בכ- 40 מליון ₪ וכי הוא ימומן במלואו מקרנות משותפות לאוניברסיטה ולעיריית תל אביב, כמפורט להלן:

  • השתתפות קרן פינויים שיח מוניס בסך כ-20 מיליוני ₪.
  • השתתפות קרן חניוני האוניברסיטה בסך כ-20 מיליוני ₪.

לאור הנתונים דלעיל, ומאחר שהפרוייקט מאוזן תקציבית, מחליטה ות"ת לאשר את פרויקט הקמת החניון התת קרקעי, בכפוף לתנאים דלהלן:

  • העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת ב-40 מיליוני ₪.
  • הבניה תמומן במלואה מכספי קרן שיח מוניס וקרן חניוני האוניברסיטה.
  • מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת החניון יבוצעו על ידי חברת אחוזות החוף.