24/06/20

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים מבנה במסגרת הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

בישיבתה ביום 24.06.2020 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה תל אביב להקמת מבנה אקדמיה לפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן והחליטה לאשר את הפרויקט להקמת מבנה זה שישמש לכניסה לפקולטה בהיקף של  1,689 מ"ר ובעלות הכוללת המוערכת כ-23.5 מיליוני ₪. האישור ניתן לאור התחייבות הנהלת האוניברסיטה כלהלן:

  1. הפרויקט ימומן מכספי תרומות, לפי הפירוט הבא:
  • תרומת קרן נצח ישראל בסך של כ-16 מיליוני ₪
  • תרומת ספרא לבינוי בסך של כ- 5 מיליוני ₪
  • עזבון צרפת בסך של כ- 2.8 מיליוני ₪

התרומות יסייעו בהקמת המבנה, ובהתאם להצהרת האוניברסיטה אין בתרומות שהתקבלו דרישה כלשהי אשר עשויה להשפיע על העצמאות האקדמית של האוניברסיטה.

  1. באחריות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-740 אלפי ₪ בשנה מתקציבה השוטף.