30/03/16

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים מבנה עבור ביה"ס למדעי המחשב וביה"ס לחינוך

בישיבתה ביום 30.3.16 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים מבנה עבור ביה"ס למדעי המחשב וביה"ס לחינוך.

ות"ת מחליטה לאשר את בניית המבנה למדעי המחשב ולחינוך בהתאם לנתונים שהוצגו על ידי האוניברסיטה ובכפוף להתניות הבאות:

  1. הקמת המבנה תהיה על פני שטח כולל של 6,318 מ"ר ברוטו, מתוך כך שטח נטו של 3,265 מ"ר.
  2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט הוא כ-76 מיליון ₪. הבנייה תמומן על-ידי תרומות וקרנות האוניברסיטה כמפורט במסמך.
  3. כאמור בהצהרתה, תממן האוניברסיטה את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ-1.8 מיליון ₪ מתקציבה השוטף.
  4. האוניברסיטה תהיה רשאית להגיש בקשה להתמודד על נתח תקציבי בהפעלה הבאה של התכנית התחרותית באופן רטרואקטיבי, זאת בכפוף לעמידה בתנאי הסף והקריטריונים שיפורסמו בקול קורא.