24/06/20

בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים מכון מחקר לספורט ע"ש סילבן אדמס

בישיבתה ביום 20.06.2020 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה תל אביב להקמת מכון למחקר בתחום הספורט ע"ש  סילבן אדמס, והחליטה לאשר את הפרויקט להקמת מבנה זה שישמש כמכון מחקר בתחום הספורט וייבנה בהיקף כולל של 1,784 מ"ר ובעלות המוערכת בכ-27.1 מיליוני ₪. האישור ניתן לאור התחייבות הנהלת האוניברסיטה כלהלן:

  1. אישור להקמה מכון למחקר בתחום הספורט בהיקף של 1,784 מ"ר, ובעלות כוללת של כ-27.1 מיליוני ₪.

הפרויקט ימומן במלואו מתרומת סילבן אדמס בסך של 27.1 מיליוני ₪. התרומה תסייע בהקמת המבנה, ובהתאם להצהרת האוניברסיטה אין בתרומה זו דרישה כלשהי אשר עשויה להשפיע על העצמאות האקדמית של האוניברסיטה.

 

  1. באחריות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין, שנאמדות בכ-770 אלפי ₪ בשנה, מתקציבה השוטף.