03/04/19

בקשת אוניברסיטת תל אביב להקמת שלב א' של מבנה ע"ש לורי לוקיי לפקולטה לניהול

בישיבתה ביום 3.4.19 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל-אביב להקמת שלב א' של מבנה ע"ש לורי לוקיי לפקולטה לניהול והחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף לתנאים שלהלן:
1. אישור לבנייה בשטח של 3,789 מ"ר.
2. אומדן העלות הכוללת לשלב א' של הפרויקט מוערכת בכ-60.12 מיליוני ₪.
3. האישור מותנה במימון מלא של הבנייה מכספי תרומות, לפי הפירוט הבא:
א. תרומת לורי לוקיי בסך של כ-37 מיליוני ₪.
ב. תרומת קולר בסך של כ-7 מיליוני ₪.
ג. תרומת הרטוג בסך של כ-10.1 מיליוני ₪.
ד. תרומת חוגג בסך של כ-0.53 מיליוני ₪.
ה. סכום שגויס על ידי הפקולטה לניהול ממכירת שטחים להוקרה ו/או הנצחה בבניין החדש בסך 2.098 מיליוני ₪.
ו. השתתפות "להב", חברה לתועלת הציבור בבעלות מלאה של האוניברסיטה, בסך של כ-3.5 מיליוני ₪.
4. אישור ות"ת מותנה בהתחייבות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-2.12 מיליוני ₪ בשנה מתקציבה השוטף.