23/07/13

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לחרוג מהחלטת המל"ג מיום 22.5.2012 בעניין תנאי הקבלה לתואר שני במינהל עסקים למנהלים

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה שלא לחרוג מהחלטת המל"ג שבנושא שבנדון מיום 22.5.12 בעניין תנאי הקבלה לתואר שני במינהל עסקים למנהלים וזאת בין היתר, מכיוון שאין מקום לדיון פרטני במועמדים לתוכנית הלימודים.