13/08/19

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לכלול תוכניות לימודים נוספות בתוכנית הרב-שנתית הנוכחית

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת מיום 12.6.2019 והחליטה לאשר לאוניברסיטת תל אביב לפתוח את התוכנית לתואר שני בהנדסת מערכות ואת התוכנית לתואר שני בפיזיולוגיה של המאמץ, בכפוף למתווה האוטונומיה, וזאת במסגרת התוכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב.