30/06/15

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) דו-חוגי במדעי רפואת השיניים וביולוגיה

המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) דו-חוגי במדעי רפואת השיניים וביולוגיה, לפרסמה ולרשום אליה סטודנטים.
  3. על האוניברסיטה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על האוניברסיטה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי האוניברסיטה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.Sc.) דו-חוגי במדעי רפואת השיניים וביולוגיה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך האוניברסיטה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי האוניברסיטה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכניות הלימודים במדעי החיים, בהתאם להתחייבות האוניברסיטה.
  5. לקראת שלב ההסמכה, אוניברסיטת תל אביב תעביר דו"ח התקדמות כמקובל, בו התייחסותה המפורטת להערות שהעלו הסוקרים בחוות דעתם. דו"ח ההתקדמות ותוכנית הלימודים ייבדקו על ידי שני מומחים מהתחום.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ו וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.