10/06/15

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) דו-חוגי במדעי רפואת השיניים וביולוגיה

בישיבתה ביום 10.6.15 אישרה  ות"ת את המלצת תת הועדה של ות"ת שדנה בבקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) דו חוגי במדעי רפואת השיניים וביולוגיה כדלהלן:

אין מניעה מבחינה תקציבית, תכנונית והעסקת הסגל בתוכנית, להמליץ למל"ג לאשר ל אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) דו-חוגי במדעי רפואת השיניים וביולוגיה .