14/01/14

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים משולבת לקראת תואר ראשון "בוגר במדעים" (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים ובכימיה

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, וחקלאות,    והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאור נסיבות העניין ובהמשך לחוות הדעת של הסוקרים, לאשר לאוניברסיטת תל-אביב לפרסם, לפתוח ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Sc.. במדע והנדסה של חומרים ובכימיה (לתואר אחד משולב).
  3. לקראת שלב ההסמכה, יגיש המוסד דו"ח אודות התפתחות התוכנית במוסד.
  4. ליידע את המוסד כי המועצה להשכלה גבוה מקיימת בימים אלה, דיונים עקרוניים בנושא תוכניות לימודים משולבות. כל החלטה שתתקבל תחול על המוסד ככלל ועל התוכנית הנדונה בפרט.
  5. על אוניברסיטת תל-אביב לעדכן את המתקבלים לתוכנית הנדונה כי הפעלת התוכנית במתכונת הנוכחית כפופה להחלטות המל"ג שיתקבלו בנושא העקרוני כאמור בסעיף 4.