22/01/14

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון B.Sc. בהנדסת חומרים וכימיה

  1. ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את המלצת הסוקרים שבדקו את בקשת אוניברסיטת תל אביב לפתוח תכנית לימודים משולבת לתואר ראשון Sc.. במדע והנדסה של חומרים ובכימיה.
  2. ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את הבקשה בהתאם לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר והעסקה ואגף התקציבים.