14/08/18

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר (B.Sc.) דו-חוגי במדעים להיי-טק

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון. ועדת המשנה קיבלה את מכתבו המפורט של המוסד ובו תשובות לשאלותיה מישיבתה הקודמת, ולאחר שהופיע בפניה רקטור המוסד- פרופ' ירון עוז, היא המליצה למל"ג  לאשר את פתיחת התוכנית. לאור האמור, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר דו-חוגי (B.Sc.) במדעים להייטק ולרשום אליה תלמידים.
  2. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  3. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר דו-חוגי (B.Sc.) במדעים להייטק וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת השלמה לחד-חוגי בחוג השני שנלקח עם מדעי ההיי-טק, בהתאם להתחייבות המוסד.
  4. לבקש מהוועדה הבודקת/סוקרים להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.