20/06/17

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

  1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה ביום 20.6.2017 בבקשת אוניברסיטת תל אביב לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני, על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 533/12 מיום 10.9.2013 (מתווה האוטונומיה).
  2. המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי בקשת אוניברסיטת תל אביב לקבלת "אוטונומיה" עומדת בתנאי האישור לקבלת "אוטונומיה", לרבות הדרישה המשפטית-תקנונית ("מסמך גרוסמן"), כל זאת בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 533/12 מיום 10.9.2013, כאמור.
  3. לפיכך, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצתה של ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה (מיום 13.6.2017) ולהעניק לאוניברסיטת תל אביב אישור "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני, קצוב לתקופת הזמן של 3 שנים (עד יוני 2020), מותנה בכך שבתקופה זו נמשכת הפעלת מתווה האוטונומיה מכח החלטת מל"ג, וכפוף לתנאים המופיעים בסעיף ג. 1-18 וסעיף ד. 1-11, המופיעים בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 533/12 מיום 10.9.2013 (מתווה האוטונומיה).
  4. למען הסר ספק, יובהר כי, במסגרת פתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני על פי ה"אוטונומיה", על אוניברסיטת תל אביב לעמוד בכל ההחלטות הקונקרטיות והרוחביות של ות"ת\ מל"ג ומדיניותן בנושאים השונים.
  5. המועצה להשכלה גבוהה מציינת כי את ההחלטה להעניק לאוניברסיטת תל אביב אישור "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני, קצוב לתקופת הזמן של 3 שנים (עד יוני 2020), יש להעביר לאישור מליאת ות"ת.