28/06/17

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

א.      בישיבתה שהתקיימה בתאריך 28.6.2017, דנה ות"ת בנושא מתן "אוטונומיה" לאוניברסיטת תל אביב, לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני, לאחר שקיבלה מהמועצה להשכלה גבוהה בתאריך 20.6.2017, "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני, קצובה לתקופה של 3 שנים (עד יוני 2020), וזאת על פי מתווה ה"אוטונומיה"- החלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 533/12 מיום 10.9.2013.

ב.       בקשת אוניברסיטת תל אביב לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני, נבדקה ע"י אגפי ות"ת ונמצאת עומדת בדרישות המתווה ל"אוטונומיה" בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 533/12 מיום 10.9.2013:

  • התנאים האקדמיים של ההכרה הקבועה, מספר תוכניות לתואר ראשון ולתואר שני (כולל עם תיזה) ומחזורי בוגרים בהן – נבדקו על ידי האגף האקדמי
  • התנאים המשפטים-תאגידיים של תקנון התאגיד והמבנה הניהולי של המוסד- נבדקו על ידי הלשכה המשפטית
  • התנאים התקציביים של איזון תקציבי בתוכניות במסגרת האוטונומיה- נבדקו על ידי אגף התקצוב
  • התנאים של מנגנוני איכות ותיקון ליקויים כנגזר מדו"חות האיכות- נבדקו על ידי האגף להערכת איכות.
  • התנאים של תעסוקת סגל אקדמי- נבדקו על ידי היחידה לשכר ותעסוקת סגל.

ג.       בהתמלא תנאים אלה, מחליטה ות"ת, בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 20.6.2017, לתת לאוניברסיטת תל- אביב "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני, קצובה לתקופה של 3 שנים (עד יוני 2020), וזאת על פי מתווה ה"אוטונומיה"- החלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 533/12 מיום 10.9.2013-

  • בכפוף לכך שבתקופה זו נמשכת הפעלת מתווה האוטונומיה מכח החלטת מל"ג,
  • ומותנה בתנאים המופיעים בסעיף ג. 1-18 וסעיף ד. 1-11, להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, כאמור.

ד.       למען הסר ספק, מבהירה ות"ת לאוניברסיטת תל אביב כי, במסגרת פתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני על פי מתווה ה"אוטונומיה", על אוניברסיטת תל אביב לעמוד בכל ההחלטות הקונקרטיות והרוחביות של ות"ת\ מל"ג ומדיניותן בנושאים השונים.