04/03/14

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "מוסמך" M.A. בלימודי הזקנה וההזדקנות, עם תזה ובלי תזה

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לאוניברסיטת תל-אביב לפתוח את תוכנית הלימודים לקראת תואר "מוסמך" M.A. בלימודי הזקנה וההזדקנות, עם תזה ובלי תזה, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
  3. לקראת שלב ההסמכה, תגיש אוניברסיטת תל-אביב למועצה להשכלה גבוהה דו"ח התקדמות אשר יועבר לבדיקתם של שני סוקרים מהתחום.