22/01/14

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "מוסמך" בלימודי הזקנה וההזדקנות, עם תזה ובלי תזה

בהתאם לחוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת אגף תנאי העסקה ושכר, ממליצה ות"ת למל"ג  לאשר את בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר מוסמך (M.A.) בלימודי הזקנה וההזדקנות עם תיזה ובלי תיזה.