25/12/13

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר" B.A. בתרבות עברית ויהודית במתכונת דו-חוגית

  1. תת-הוועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 4.12.2013 בבקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר" A. בתרבות עברית ויהודית במתכונת דו-חוגית.
  2. לאור חוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת האגף לתנאי העסקה ושכר, ממליצה ות"ת למל"ג, לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים לקראת תואר בוגר בתרבות עברית ויהודית במתכונת דו חוגית.