25/03/20

בקשת אוניברסיטת תל אביב לקיים את תכנית הלימודים הבינלאומית לתואר שני במדעי הצמח מחוץ לקמפוס הראשי – בערבה

הצגת הנושא: ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר

בישיבתה ביום 25.3.2020 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל אביב לקיים את תכנית הלימודים הבינלאומית לתואר שני במדעי הצמח מחוץ לקמפוס הראשי והיא מחליטה כלהלן:

לאור חוות הדעת של אגף תכנון ומדיניות, לפיה בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקיים את התכנית הבינלאומית לתואר שני במדעי הצמח מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד, במרכז הבינלאומי למשתלמים בערבה, עומדת בקריטריונים שקבעה המל"ג בהחלטתה מיום 19.3.2019, אין מניעה תכנונית בנושא, וניתן לאשר את קיומה של התכנית מחוץ לקמפוס הראשי – בערבה.

תוצאות הצבעה

4 בעד – פה אחד