27/09/16

בקשת אוניברסיטת תל-אביב לשנות את כינוי התואר השני (LL.M.) במשפטים פלילי לתואר שני (LL.M.) במשפט פלילי ומדעים פורנזיים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים, והחליטה לא לאשר את שינוי שם התואר, מהנימוקים הבאים:

  • אין הצדקה לשינוי השם בשל המשקל הנמוך של הקורסים במדעים פורנזיים, אשר גם הם אינם נלמדים ע"י איש סגל מתחום זה.
  • כמו כן, לאור העובדה כי התואר האקדמי (תואר שני במשפט פלילי ומדעים פורנזיים) הנו בתחום חדש שהמל"ג לא נדרשה לו עד כה (פרדיגמה חדשה), הגשת בקשה חדשה בה יינתן משקל משמעותי למדעים הפורנזיים תיבחן לאור המתווה שקבעה המל"ג לבדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה – החלטת מועצה מישיבתה מיום 3.3.2015.
  • ככל שמדובר על הוספת התמחות במסגרת תואר שני קיים, על ההתמחות לעמוד בהנחיות המל"ג להוספת מסלול בתוכנית לימודים קיימת, וכי שם ההתמחות יופיע על גבי תעודת המוסמך בהתאם לכיתוב הבא: תואר שני (M.) במשפטים בהתמחות משפט פלילי ומדעים פורנזיים,  כך שהתואר שיוענק בתוכנית יותאם לאישור שניתן לאוניברסיטה.