19/10/21

בקשת אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך לשינוי של סימול התואר B.Ed. בתיאטרון לתואר B.Ed.F.A. בתיאטרון; B.Ed. באמנות לתואר B.Ed.F.A. באמנות; ו-B.Ed. בעיצוב תקשורת חזותית לתואר B.Ed.Des. בעיצוב תקשורת חזותית ולהסמיכה להעניק את התואר בסימולים אלו

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא בקשת המכללה האקדמית לחינוך אמונה-אפרתה לשינוי סימול התארים בתוכניות בעיצוב ואמנות והחליטה לאשר את בקשת המכללה ולהסמיכה להעניק את התארים כלהלן:

 

שם התוכנית סימול מקורי סימול חדש
אמנות במסלול יסודי (א'-ו') B.Ed. B.Ed.F.A.
אמנות במסלול חט"ב (ז'-ט') B.Ed. B.Ed.F.A.
תיאטרון במסלול הרב גילאי (א'-י"ב) B.Ed. B.Ed.F.A.
עיצוב תקשורת חזותית במסלול יסודי (א'-ו') B.Ed. B.Ed.Des.
עיצוב תקשורת חזותית במסלול חט"ב (ז'-ט') B.Ed. B.Ed.Des.