11/02/14

בקשת "אמונה – המכללה האקדמית לאמנויות וחינוך מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה" לשנות את שמה ל:"אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך"

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורשוי והחליטה לרשום לפניה את בקשת "אמונה – המכללה האקדמית לאמנויות וחינוך מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה", לשנות את שמה ל"אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך".  באשר לשמות בתי הספר, המועצה סבורה כי השם המוצע לבית הספר לאמנויות, הכולל את המילים "מרכז אקדמי", עלול ליצור רושם מטעה, כאילו מדובר במכללה נפרדת, ולפיכך על המכללה לבחור שם אחר.