13/03/19

בקשת אפקה המכללה אקדמית להנדסה בתל אביב לקיים לימודים מחוץ לקמפוס לתקופה של 5 שנים – מסמך מס' 4475

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בבקשת אפקה- המכללה האקדמית להנדסה בל אביב לקיים לימודים מחוץ לקמפוס לתקופה של חמש שנים.
לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים והתכנוניים להמליץ למל"ג על אישור קיום של לימודים מחוץ לקמפוס לתקופה של חמש שנים במתחם סינמה סיטי בגלילות.
כניסת האישור לתוקף תותנה בהמצאת טיוטת הסכם שכירות שתאושר על ידי הלשכה המשפטית ובכפוף להתחייבות המוסד להבטחת רמה אקדמית נאותה.