19/03/19

בקשת אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב לקיים לימודים מחוץ לקמפוס לתקופה של חמש שנים

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את בקשת אפקה- המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב לקיים לימודים מחוץ לקמפוס לתקופה של חמש שנים, דהיינו עד אפריל 2024, זאת מהנימוקים הבאים:
    א. המוסד נמצא במתווה של גידול מהיר במספרי סטודנטים, זאת לצד מצוקה בשטחי לימוד, ולכן קיים אילוץ פיזי מוצדק לבקשתו.
    ב. המוסד איתר מתחם לימודים קרוב דיו לקמפוס הראשי, ואין בפעילות המתוכננת במתחם זה משום פגיעה בסטודנטים הלומדים במוסד ובאווירת הקמפוס. פגיעה – ככל שתהיה – צפויה להיות מינימאלית וזמנית (חמש שנים).
  2. כניסת האישור לתוקף מותנית בהמצאת טיוטת הסכם שכירות שתאושר על ידי הלשכה המשפטית, ובהתחייבות המוסד להבטחת רמה אקדמית נאותה.