31/10/18

בקשת בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לאישור הסכם מכירת קמפוס בצלאל בהר הצופים לקבוצת מוריה

בישיבתה מיום 31.10.2018 דנה ות"ת בעסקת מכירת הקמפוס של בצלאל בהר הצופים לקבוצת מוריה, בעלות של 95 מיליוני ₪ הנמוכה בכ-5% מדו"ח השמאות שהומצא לה על-ידי בצלאל, הקובע כי עלות המבנה (שווי זכות חכירת הנכס) נאמדת ב-100 מיליוני ₪ ללא מע"מ.

לפי חוות הדעת המשפטית שהומצאה ע"י בצלאל, התב"ע שחלה על שטח בצלאל מאפשרת שימוש למטרות הוראה, מחקר, מנהל משק, מגורי סטודנטים וסגל בלבד. לפיכך, בעסקת המכר קיים תנאי מתלה המחייב לאפשר בניה ושימוש בשטח של בצלאל למטרת בית אבות סיעודי ואו בית חולים סיעודי בהיקף הבינוי הקיים בשטח ושלא יפחת מכך. בהינתן שהתנאי מתקיים אז התמורה עבור המכירה תינתן במספר פעימות כאשר 90% מהתמורה יועברו רק בשנה האחרונה.

לאור האמור, ות"ת מחליטה כי אין מניעה שבצלאל תחתום על ההסכם בכפוף לעמידתה בתנאים שלהלן:

  • הגשת דו"ח חצי שנתי לצוות המקצועי על התקדמות הפרויקט הכולל בין היתר הוצאות ששולמו בפועל, סטטוס עמידת הפרויקט בגנט שהועבר, דיווח על גיוס מקורות מימון נוספים, פירוט לגבי התקדמות בוועדה המחוזית על שינוי התב"ע.
  • המוסד לא ייצא למכרז ו/או בינוי שלב ב' של הקמפוס טרם שינוי הייעוד בוועדה המחוזית.
  • במידה ואין התקדמות כלשהי בשני הנושאים לעיל תוך שנה מהיום, המכללה מחויבת להגיש תכנית מפורטת לות"ת חתומה על ידי הנהלת המוסד כיצד תבוצע הפעילות האקדמית של המוסד בהינתן שעסקת המכירה תתעכב ו/או לא תבוצע ו/או המוסד יידרש מסיבה כלשהי להפעיל מספר קמפוסים במקביל.
  • ככל שהמוסד יעמיד מקורות מימון נוספים הנושא יבוא לדיון במליאת ות"ת לבחון יציאה לבינוי נוסף מעבר לבינוי עבור שלב א'.
  • אין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על ות"ת לעניין עסקה זו.