20/04/16

בקשת בצלאל – אקדמי לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Des.) בתקשורת חזותית

  1. בישיבתה ביום 20.4.16 דנה ות"ת בבקשת בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (Des.) בתקשורת חזותית,.
  2. אין מניעה מבחינת תנאי העסקת הסגל מבחינת תקציב התוכנית ממליצה ות"ת למל"ג כי האישור לרישום סטודנטים לתכנית יהיה בכפוף לקבלת אישור בכתב מות"ת על עמידה בתנאים הבאים:
  • טרם פתיחת הרישום לתכנית יעביר המוסד לות"ת התחייבות חתומה על קבלת תרומה.
  • טרם פתיחת הרישום לתכנית יציג המוסד בפני ות"ת תקציב שוטף כולל מאוזן בשנת פתיחת התכנית גם בהינתן הפעלת התכנית.
  • פתיחת התכנית בפועל תהיה בכפוף לעמידה במינימום של 35 סטודנטים במחזור.