21/10/15

בקשת בצלאל – האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, להתחיל בבניית קמפוס חדש במרכז העיר ירושלים (שלב ראשון)

לאור ייחודיות הפרויקט, היקפו וחשיבותו הרבה כפי שבאה לביטוי בהחלטות הממשלה, מחליטה ות"ת לאשר לבצלאל תחילת ביצוע עבודות חפירה לצורך בנייה מודולארית של הקמפוס החדש במרכז העיר, וקידום שלב א' של הבנייה, וזאת על פי העקרונות הבאים:

 1. לפי התכנית, שלב א' מיועד להיבנות בשטח של כ-31 אלף מ"ר (מתוכם כ-8.8 אלף מ"ר ייבנו כמעטפת בלבד), כאשר היקף הבנייה הסופי לשלב א' יובא לאישורה של ות"ת עם גמר החפירה והתכנון המפורט.
 2. האישור מותנה בהתחייבות בצלאל לשמירה על מסגרת התקציב בכל שלב וכן על הפרדה מוחלטת בין תקציב הבינוי לבין התקציב השוטף. המוסד לא יעמיד לפרויקט תקציב או הלוואה מימונית ממקורותיו אלא באישור מוקדם של הצוות המנהלי בות"ת.
 3. ות"ת מדגישה כי עם גמר החפירה, על בצלאל להביא לאישורה תכנית מודולארית הכוללת מספר חלופות ביצוע בהינתן המשאבים שיעמדו לרשות הפרויקט.
  הנהלת בצלאל תצהיר, כי לאחר שבחנה מול הגורמים הרלוונטיים את המשמעויות של העיקרון המודולארי, קיימת אפשרות לקבל החלטה לגבי היקף בניית שלב א' עם השלמת החפירה.
  במידה שיידרש לכך, בצלאל מתחייב לצמצם את היקף שלב א' כך שיותאם למסגרת התקציב לרבות הפחתת קומות עליונות (באופן מלא או הפחתת מרכיבי גמר).
  בכל מקרה, יודגש כי בצלאל יעמיד תכנית למבנה שלם ומתפקד העומד בזכות עצמו.
 4. היקף הבנייה המדויק של שלב א' יידון בפירוט מול הצוות המנהלי בות"ת עם גמר שלב החפירה ובעת הכנת המכרזים לביצוע עבודות השלד והגמר, ויובא לאישורה הסופי של ות"ת לאחר קבלת הצעות מחיר קבלניות ולפני ההתקשרות עם קבלני הביצוע.
  במסגרת הדיון שיתקיים, שומרת לעצמה ות"ת את הזכות להגביל את היקף הבינוי של שלב א' או את סכום ההוצאה הכולל, לאחר שתיבחן את כל הנתונים שיוצגו בפניה לרבות תמונת ההכנסות המלאה וכן פירוט עלויות המעבר, ההצטיידות ותפעול הקמפוס וכדומה.
 5. לאור העדיפות הברורה לבניית הקמפוס המלא ברצף והימנעות מריבוי קמפוסים, על המוסד להעמיד מערך מקצועי לגיוס תרומות לפרויקט ותכנית עבודה סדורה לנושא זה, ולהציגם לשביעות רצונה של ות"ת בתוך שלושה חודשים.
 6. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 1.4.2015, הצוות המקצועי ימשיך לעקוב אחר הנושאים שעלו במסגרת דו"ח הביקורת ובפרט אחר התנהלות פרויקט הבינוי.
  בצלאל יתחייב להעביר באופן שוטף לצוות המנהלי בות"ת את הפרוטוקולים של ועדת הבינוי וועדת הכספים במוסד, דיווח תקציבי רבעוני על הוצאות הפרויקט, וכל מסמך שיידרש על ידי הצוות המנהלי בות"ת או מי מטעמו.