25/09/19

בקשת בצלאל לקבלת אישור להמשך בינוי מלוא הקמפוס של בצלאל במרכז העיר ירושלים

בישיבתה ביום 25.9.2019 דנה ות"ת בסטטוס בניית הקמפוס החדש של בצלאל במרכז העיר ירושלים. לאור ההתקדמות שהציגה בצלאל בגיוס מקורות המימון לבינוי הפרויקט מחליטה  ות"ת כלהלן:

  1. אישור להקמת קמפוס חדש במרכז העיר ירושלים בהיקף בנייה של 42 אלף מ"ר ובעלות כוללת של 500 מיליוני ₪ זאת בכפוף לנקודות להלן:
    • בניית המבנה תהיה באופן מודולרי בהתאם למקורות המימון שיתקבלו בפועל. כלומר, אם לא יגוייסו מקורות מימון נוספים המוסד יקפיא את הבנייה.
    • לאור מורכבות הפרויקט ופרק הזמן הצפוי עד גמר הבנייה (שנת 2022) ובהתאם לקצב גיוס התרומות שהציגה המכללה עד היום המשך בינוי הקמפוס החדש יתבצע רק לאחר שהמוסד יוכיח לצוות המקצועי כי גייס את מקורות המימון המשלימים ובלבד שהעלות הכוללת של הפרויקט לא תעבור את האומדן של 500 מיליוני ₪.

 

  1. לאור מורכבות הפרויקט על בצלאל להגיש דו"ח חצי שנתי לצוות המקצועי על התקדמות הפרויקט הכולל בין היתר הוצאות ששולמו בפועל, סטטוס עמידת הפרויקט בגנט שהועבר, דיווח על גיוס מקורות מימון נוספים ודיווח על נושאים מהותיים לבנייה ככל שיעלו.
  2. באחריות בצלאל לממן את מלוא ההוצאות השוטפות עבור תפעול ותחזוקה בסך של כ-20.5 מיליוני ₪ בשנה מתקציבה השוטף.