12/02/19

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים להארכת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) בבקשת האוניברסיטה העברית להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני ובהמלצות ות"ת מיום 23.1.2019 וועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 12.2.2019 בנושא זה.
לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של האוניברסיטה בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 אשר עודכנה ביום 11.12.18, בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, מחליטה מל"ג כדלקמן:

  1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת האוניברסיטה העברית עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והמשפטיים, בכפוף לביצוע התיקונים הנדרשים בתקנון התאגידי כמפורט בחוות הדעת המשפטית.
  2. בכפוף ולאחר קבלת התחייבות נשיא האוניברסיטה ויו"ר הוועדה הנהל לעריכת התיקונים כאמור ובחוות הדעת המשפטית ובהתאם ללוח הזמנים עליו יתחייבו – להאריך לאוניברסיטה העברית בירושלים את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 2023.
  3. הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד.
  4. מאחר שיש לעקוב אחר השפעתן של תוכניות חדשות על התקציב השוטף של האוניברסיטה, המשך האוטונומיה לתואר שני יהיה בכפוף לכך שהמוסד יעביר לאישור הצוות המקצועי בות"ת את הנספחים התקציביים של התוכניות טרם פתיחתן. במהלך התוכנית הרב שנתית הנוכחית יבחן הצוות המקצועי את הנושא מעת לעת ויעדכן את החלטתו בהתאם לתוצאות הבחינה.
  5. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), האוניברסיטה העברית תידרש לעמוד בהן.