12/04/16

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים להגיש תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) בייננות – עמידת המוסד במתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לתארים ראשוניים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל מיום 22.12.2015 בנושא הנדון לאחר שקראה את התייחסות האוניברסיטה העברית להחלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בעניין מתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה, ולאחר שעיינה במידע שהעבירה האוניברסיטה לפירוט אודות העיסוק המחקרי של חברי הסגל הבכיר, בצירוף רשימות פרסומים רלוונטיות, והשתכנעה כי תחום הייננות הינו תחום אקדמי אשר במסגרתו ניתן להגיש תוכניות לימודים אקדמיות לבדיקת מל"ג.  המל"ג אימצה את המלצת ועדת המשנה והחליטה  כדלקמן:

  1. לאשר את תחום הייננות כתחום אקדמי חדש לתואר שני.
  2. להקים ועדה מקצועית אשר תבחן את תוכנית הלימודים שהגישה האוניברסיטה לקראת שלב אישור פרסום והרשמה.