25/05/16

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. (דו-חוגי) בקרימינולוגיה

בישיבתה ביום 25.5.16 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. בקרימינולוגיה במתכונת דו חוגית .

אין מניעה מן ההיבטים התקציביים התכנוניים והעסקת הסגל בתוכנית, להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בקרימינולוגיה.

יחד עם זאת מובהר בזאת לאוניברסיטה העברית כי התוכנית נבדקה על סמך דווחי האוניברסיטה על הסגל לשנת תשע"ה, האוניברסיטה לא העבירה דיווחים לגבי שנת תשע"ו, על כן לא ייבדקו בקשות לפתיחת תוכניות חדשות עד אשר תעביר האוניברסיטה מידע על הסגל לשנת תשע"ו.