05/04/17

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A./B.Sc.) באינטרנט וחברה

  1. בישיבתה ביום 5.4.17 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תכניות לימודים לתואר  ראשון (B.A./B.Sc.) באינטרנט וחברה, וזאת על רקע אחת ממטרות התכנית הרב-שנתית של ות"ת-מל"ג הכוללת הגדלה של היקף ההכשרה האקדמית לתואר ראשון במקצועות ההיי טק.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר לאוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  (B.A./B.Sc.) באינטרנט וחברה.