05/04/17

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי עבודה

בישיבתה ביום 5.4.17 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי עבודה והחליטה כי אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי עבודה.