22/07/14

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לקבל "אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני באופן עצמאי

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לקבלת "אוטונומיה" (הסמכה כללית מראש לתקופה קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה קובעת כי בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לקבלת "אוטונומיה" עומדת בתנאי האישור לקבלת "אוטונומיה".
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, ומחליטה להעניק לאוניברסיטה העברית בירושלים אישור "אוטונומיה" (הסמכה כללי מראש לתקופה קצובה) לקיום תוכניות לימודים חדשות לתואר שני, כפוף לתנאים במתווה "האוטונומיה", וקצוב לתקופת הזמן של שלוש שנים (עד יולי 2017.)