11/04/19

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לקיים תוכניות לימודים מוזמנות ייעודיות עם המשטרה לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה ורב-תחומי ותואר שני (M.A.) בקרימינולוגיה

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בבקשת האוניברסיטה העברית לקיים תוכניות לימודים מוזמנות ייעודיות עבור המשטרה לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה ורב תחומי ותואר שני (M.A.) בקרימינולוגיה, ולאחר שעמדה בפניה גם המלצת ות"ת מיום 3.4.2019 בנושא, החליטה המל"ג כלהלן:
1. לאשר לאוניברסיטה העברית בירושלים לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון בקרימינולוגיה ולימודים רב תחומיים ולתואר שני בקרימינולוגיה.
2. לעניין התואר הראשון, לאור הנסיבות שפורטו על ידי הנהלת המוסד והגורמים הרלבנטיים במשטרה, לרבות בהתייחס לצורך בהמשכיות הפעלת התוכנית, לוחות הזמנים וטענות ההסתמכות של המוסד, האישור מוענק לשני מחזורי לימוד בלבד, זאת גם לפי בקשת רקטור המוסד. במהלך תקופה זו על האוניברסיטה להיערך לעמידה בכללי המל"ג לפיהם תידרש תקופת לימודים של שלוש שנות לימוד לתואר ראשון (כולל הפטור שיוענק מלימודים אקדמיים בגין לימודים לא אקדמיים).