16/11/21

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לשינוי שם התוכנית לתואר ראשון (B.A.) ב"לימודי מקרא" לתואר ראשון (B.A.) ב"מקרא" ולהסמיכה להעניק את התואר בשם זה

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 19.10.2021 בנושא שבנדון והיא מחליטה לאשר את בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) ב"לימודי מקרא" לתואר ראשון (B.A.) ב"מקרא" (Bible) ולהסמיכה להעניק את התואר בשם זה.