26/05/20

בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם וסימול התוכנית לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה בסיעוד קליני (Clinical Nursing) לתואר שני (M.S.N.) בסיעוד קליני מתקדם (Advanced Clinical Nursing)

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל אודות בקשת האוניברסיטה העברית וחוות דעת הסוקרת,  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת פרופ' מיכל גרנות על בדיקת הבקשה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר לאוניברסיטה העברית לשנות את שם וסימול התוכנית לתואר שני עם וללא תזה (Sc.) בסיעוד קליני (Clinical Nursing) לתוכנית לתואר שני עם וללא תזה (M.S.N.) בסיעוד קליני מתקדם (Advanced Clinical Nursing) , ולהסמיכה להעניק תואר בתוכנית זו.