01/04/15

בקשת האוניברסיטה העברית לבנות בניין מעבדות במרכז הבין-אוניברסיטאי באילת

בהתאם להחלטת ות"ת קודמת בנושא, ובהמשך לדיון שהתקיים בות"ת ב- 1.4.15 מחליטה ות"ת לאשר השתתפותה בהקמת מבנה מעבדות במכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים, בכפוף להתניות הבאות:

  • אישור בניה בשטח של 1,392 מ"ר ברוטו ובעלות כוללת של 12.55 מיליון ₪.
  • אישור השתתפות ות"ת, בהתאם למודל התעריפים, בסך 6.5 מיליון ₪ (ללא הצמדה).
  • יתרת הפרויקט תמומן מהכנסות צבורות נטו של המכון כפי שפורטו לעיל, בהתאם להצהרותיהם של ראש המכון ושל מנכ"לית האוניברסיטה העברית.
  • ההוצאות השוטפות של הבניין ימומנו מתקציבו השוטף של המכון, בהתאם להצהרת המכון.
  • אישור הבנייה והשתתפות ות"ת מותנים בהסדרת אופן הדיווח הכספי של האוניברסיטה העברית על פעילות המכון הבין-אוניברסיטאי מול הצוות המקצועי בות"ת. האישור ייכנס לתוקף בכפוף לקבלת אישור בכתב מאגף התקציבים של ות"ת על כי המכון עמד בתנאי סעיף זה.
  • התמחיר שהוצג על ידי אגף בינוי באוניברסיטה העברית כולל רזרבה לבלתי צפוי מראש כמקובל.
    עם זאת, לאור הנסיבות המיוחדות המתקיימות בין האוניברסיטה העברית לבין המכון באילת והיות שהאוניברסיטה הצהירה על מקורות מיועדים מלאים להקמת המבנה, אם מסיבה כלשהי יחרוג התקציב מעבר לכך תהיה האוניברסיטה אחראית להשלמת הבניה ולמימון מלא של החריגה.