23/01/19

בקשת האוניברסיטה העברית להארכת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר שני בתוכניות לימודים חדשות- מסמך מס' 4441

בישיבתה ביום 23.1.19 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית להארכת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר שני בתוכניות לימודים חדשות ובאישור החריגות. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של האוניברסיטה בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 אשר עודכנה ביום 11.12.18, בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, ממליצה ות"ת למל"ג כדלקמן:

  1.  לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת האוניברסיטה העברית עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והמשפטיים, בכפוף לביצוע התיקונים הנדרשים בתקנון התאגידי כמפורט בחוות הדעת המשפטית ובכפוף לאמור בסעיף 4.
  2.  כפוף ולאחר קבלת התחייבות נשיא האוניברסיטה ויו"ר הוועד המנהל לעריכת התיקונים כאמור בחוות הדעת המשפטית ובהתאם ללוח הזמנים עליו יתחייבו – להאריך לאוניברסיטה העברית את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 2023.
  3. הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד.
  4. לאור חוות הדעת התקציבית ומאחר שיש לעקוב אחר השפעתן של תכניות חדשות על התקציב השוטף של האוניברסיטה, המשך האוטונומיה לתואר שני יהיה בכפוף לכך שהמוסד יעביר לאישור הצוות המקצועי בות"ת את הנספחים התקציביים של התכניות טרם פתיחתן. במהלך התכנית הרב שנתית הנוכחית יבחן הצוות המקצועי את הנושא ויעדכן את החלטתו בהתאם לתוצאות הבחינה.
  5. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), האוניברסיטה העברית תידרש לעמוד בהן.