14/08/19

בקשת האוניברסיטה העברית להקים מבנה הוראה להנדסה ומדעים ע"ש ברנדמן

בישיבתה ביום 14.8.2019 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לאישור הקמת מבנה הוראה להנדסה ומדעים ע"ש ברנדמן והחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף להצגת מלוא מקורות המימון כמפורט להלן:

  1. אישור להקמת מבנה הוראה ומדעים בהיקף בנייה של כ-4,500 מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ- 48 מיליוני ₪.
  2. אישור ות"ת ויציאה לבינוי הפרויקט, הינה בכפוף לתנאים הבאים:

א.  מימון עלות הבניה שנאמדת בכ-48 מיליוני ₪ כמפורט להלן:

– תרומות בהיקף של 36 מיליוני ₪.

– תמיכה של הרשות לפיתוח ירושלים בהיקף של 14.3 מיליוני ₪.

ב. באחריות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ-

בכ-1.5 מיליון ש" מתקציבה השוטף .

ג.   כל שינוי במקורות המימון שהציגה האוניברסיטה יובא לאישור ות"ת.