10/07/19

בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי בקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

1. בישיבתה ביום 10.7.19 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לקיים תכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) בתחום הקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים.
2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה להמליץ למל"ג לאשר מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית, את הבקשה, וזאת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

1. פתיחת שנה"ל תתאפשר לאחר ובכפוף לקבלת אישור הצוות המקצועי בות"ת להסכם שייתם על ידי שני המוסדות שיכלול:

  • הסדרת העברת התקציב לתכנית מהאוניברסיטה העברית לאקדמיה למוסיקה ולמחול אשר לא תפחת מ-85% מתקצוב ות"ת.
  • החלת הסכם זה על כל דוקטורנט אשר יחל את לימודיו במסגרת הסכם זה עד תום לימודיו.
  • המוסדות לא יערכו שינוי או עדכון בהסכם זה ללא אישור הצוות המקצועי בות"ת מראש.

2. על האקדמיה למוסיקה ולמחול להעביר התחייבות חתומה לפיה המוסד ימשיך לפעול לפחות באיזון שוטף מדי שנה בהינתן הפעלת תכנית זו, ובהתאם ליעדי תכנית ההבראה של המוסד. כמו כן, יתחייב המוסד כי ייערך להתמודד עם כל שינוי אשר יחול בתקצוב ות"ת במסגרת מודל המחקר של האוניברסיטה העברית עקב יחסיותו. קיום התכנית בפועל תתאפשר בכפוף לעמידת המוסד בהתחייבויות אלה.