21/02/18

בקשת האוניברסיטה העברית לשיפוץ ותוספת בינוי לביה"ס לווטרינריה בבית דגן

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב-22.2.18 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לאשר שיפוץ ותוספת בינוי לעמותת בית החולים הווטרינרי בבית דגן. ות"ת נסמכה על ישיבה ביום 21.2.18 בה הציגה האוניברסיטה העברית בפני הנהלת ות"ת את פרויקט הבינוי של עמותת בית החולים הווטרינרי בית-דגן ,לפיו ייבנה פרויקט בינוי תוספת 611 מ"ר, עבודות פנים ב-250 מ"ר שטח קיים וכן תוספת 645 מ"ר שיבנו ברמת מעטפת בלבד, בעלות כוללת של 1879 מיליוני ₪.

האוניברסיטה דיווחה כי כל הפרויקט ימומן מתוך תקציב "העמותה" וזאת ללא השפעה תקציבית על האוניברסיטה. בהתאם לכך מחליטה ות"ת כי אין מניעה שהפרויקט יבנה על-ידי העמותה,  בכפוף לעמידה בתנאים להלן:

  1. התחייבות האוניברסיטה כי העמותה אחראית על מימון מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-3 מיליוני ₪ בשנה מתקציבה השוטף .
  2. כל הרחבה נוספת של הפרויקט תידרש לבוא לדיון ואישור של ות"ת .