14/12/17

בקשת האוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להקמת מסגרת חרדית בתל-אביב

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 14.12.17 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה להקים מסגרת חרדית בתל-אביב.

ות"ת מחליטה לאמץ את החלטת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום 3.12.17 בעניין בקשת האוניברסיטה הפתוחה להקים מח"ר בת"א במבנה של עמותת "דעת" כדלהלן.

בהתאם למדיניות הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב להגביר את שילוב האוכלוסייה החרדית באוניברסיטאות בכלל ובמקצועות ההייטק בפרט, ועדת ההיגוי ממליצה לות"ת ומל"ג לאשר מבחינה תכנונית לאוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להקמת מח"ר בת"א ולהגיש בקשה לפתיחת תוכנית במדעי המחשב. כמו כן לאור אפיק המעבר לטכניון והואיל ולאוניברסיטה הפתוחה אין מכינה, ועדת ההיגוי ממליצה לאשר לטכניון לפתוח במח"ר זה מכינה מטעמו.

הועדה נתנה את דעתה לעובדה שהמחזור הראשון המתוכנן הוא לגברים בלבד והיא קוראת לאו"פ ולטכניון לפתוח מחזור נוסף לנשים חרדיות.

למען הסר ספק, המח"ר יהיה כפוף לכל כללי המח"רים כפי שנקבעו בהחלטות מל"ג וות"ת ופתיחתו מותנית בבדיקתו בהתאם לנהלים וקבלת אישור ות"ת ומל"ג.