20/04/16

בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם תזה וללא תזה בהיסטוריה

  1. בישיבתה ביום 20.4.2016 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (A.) עם תזה וללא תזה בהיסטוריה.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני עם תזה וללא תזה (A.) בהיסטוריה.